هواکش ها

هواکش ها

هواکش ها :

فراهم کردن شرایط آسایش محل زندگی و کار از اساسی ترین نیاز های انسان می باشد .از پارامتر های مهم سالم بودن هوای محل می باشد .اگر به هر دلیلی هوای محیط مناسب نباشد چه از نظر دما و چه از نظر آلودگی باید کیفیت هوا را به سطح مطلوب و استاندارد رساند .همچنین هوای آلوده باید به حد استاندارد پاکسازی ودر محیط رها شود.

تهویه هوا یا بصورت طبیعی انجام میشود یا با صرف انرژی و استفاده از دستگاه های مناسب که از مهمترین آنها هواکش می باشد و با توجه به شرایط و طراحی از دستگاه مناسب استفاده میگردد.

بسته به شرایط دبی ،فشار، نوع آلودگی ،دما ،آلودگی صوتی و دور پروانه هواکش های مختلف از نظر ساختار مورد استفاده قرار میگیرد.

طراحی سیستم های تهویه نیاز به علم و تجربه بالا دارد . البته روش های محاسبه سر انگشتی نیز تا حدودی جوابگو می باشد.

مهمترین پارامترهای طراحی دبی حجمی و افت فشار سیستم می باشند ، دبی هوا با توجه به حجم مکان ویا سطح هود محاسبه میشود و افت فشار با مسیر عبور هوا که همان کانال هوا می باشد رابطه دارد .

محاسبه دبی هواکش :

روش محاسبه دبی به این صورت می باشد که حجم فضا را محاسبه میکنیم و در تعداد دفعات تخلیه که از جدول مربوطه بدست می آید ضرب میکنیم .

محاسبه افت فشار :

افت فشار نیز به سطح و طول کانال بستگی دارد که از روی نمودار قابل محاسبه می باشد. افت فشار های زانویی ، تبدیلات و دریچه ها نیز محاسبه شده و با افت فشار کانال جمع میگردد.

تعیین سایز هواکش :

پس از بدست آوردن دبی و فشار از روی کاتالوگ مربوطه سایز دستگاه مشخص میشود.

کاتالوگ هواکش :      ://www.nikfanco.com/?page_id=500

 

 

رفتن به نوارابزار