ایرواشر

ایرواشر

از دستگاههای پر کاربرد در تهویه هوا میباشد . گرمایش هوا توسط کویل گرمایی آب گرم و سرمایش بصورت تبخیری و توسط پودر شدن آب توسط نازل ها در مسیر هوا انجام می پذیرد .مناسب محل هایی که رطوبت هوا کم می باشد.

رفتن به نوارابزار